Polityka prywatności
§1. Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest VXN Marcin Gański z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 33F/125, NIP: 5891886604, REGON: 221944780. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach i bazach danych.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych naszych użytkowników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Adres poprzedzony przedrostkiem https://.

Dane osobowe podawane na stronie zvs.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich użytkowników. Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, linki do stron internetowych.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newsletter.

Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
a. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
b. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli założyłeś konto w serwisie zvs.pl.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: support@zvs.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki Cookies

Strona zvs.pl używa pliki Cookies i podobnych technologii, po to by dostosować serwis do potrzeb użytkownika i do celów statystycznych. Pliki Cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www zvs.pl i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, czyli zapisywane na komputerze użytkownika.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, lokalizacji, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularzy na stronie zvs.pl.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy VXN Marcin Gański w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji, np. rejestracji, logowania, dostępu do statystyk, itp.