Regulamin Serwisu Internetowego ZVS.PL

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem ZVS.PL (dalej: "Serwis"), który służy do zbierania potwierdzeń pojawienia się na wydarzeniu.
 2. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest VXN Marcin Gański z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Administrator").
 3. Serwis umożliwia użytkownikom zarejestrowanie się i utworzenie wydarzeń, za pośrednictwem których zaproszeni goście mogą potwierdzać lub odrzucić swoją obecność.

Rejestracja i konto użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po dokonaniu rejestracji i założeniu konta użytkownika.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik w celu rejestracji zobowiązany jest do podania danych imię, adres e-mail, hasło oraz akceptacji Regulaminu.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego konta innym osobom.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta bez podania przyczyny.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami netykiety.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swoich danych logowania do Serwisu przed dostępem osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania Serwisu przez użytkownika lub z udostępnienia danych logowania osobom trzecim.

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem przez komunikat w Serwisie lub wiadomość e-mail.
 2. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.